U Narodnim novinama br. 115/16 objavljeni su novi, izmijenjeni i dopunjeni Zakoni koji stupaju na snagu 1.1.2017. (dio 1.1.2018).

U nastavku donosimo najvažnije novosti u sustavu Poreza na dohodak, Poreza na dodanu vrijednost i Poreza na dobit.

1. Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima

1.1. Povećanje osnovnog osobnog odbitka i odbitka za uzdržavane članove (sa isplatom od 1.1.17.)
 • osnovni osobni odbitak poreznog obveznika uvećan je sa 2.600,00 kn na 3.800,00 kn
 • izmijena koeficijenata za osobni odbitak za uzdržavane članove koji se izračunava na osnovicu osobnog odbitka koja iznos 2.500,00 kn:
Osnova za uvećanje osnovnog osobnog odbitka Koeficijent Mjesečni iznos
Uzdržavani članovi uže obitelji 0,7 1.750,00
Prvo uzdržavano dijete 0,7 1.750,00
Drugo uzdržavano dijete 1 2.500,00
Treće uzdržavano dijete 1,4 3.500,00
Invalidnost poreznog obveznika 0,4 1.000,00
Invalidnost utvrđena po jednoj osnovi 100% 1,5 3.750,00
 • uzdržavanim osobama se smatraju članovi uže obitelji i djeca ako njihovi ukupni godišnji primici (oporezivi i neoporezivi primici) ne prelaze 15.00,00 kn (do sada 13.000,00 kn)
1.2. Smanjenje poreznih stopa

Novim Zakonom o porezu na dohodak došlo je do izmjena poreznih stopa te one iznose 24% i 36%, prije izmjena porezne stope su bile 12%, 25% i 40%. Za neke vrste dohotka ostaje stopa od 12%. Specifikacija poreznih stopa ovisno o vrsti dohotka prikazana je u idućoj tablici:

Vrste dohotka Prema novom Zakonu o porezu na dohodak
Dohodak od nesamostalnog rada (plaća) – mjesečni predujam 1. mjesečna porezna osnovica do visine 17.500,00 kn – 24%

2. mjesečna porezna osnovica iznad 17.500,00 kn – 36%

Drugi dohodak 24%
Dohodak od imovine ostvaren od najamnine 12%
Dohodak od imovinskih prava 24%
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava 24%
Dohodak od otuđenja posebnih vrsta imovine 12%
Dohodak po osnovi primitaka po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica 24%
Dohodak po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu 12%
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka 12%
Dohodak od osiguranja 12%
Dohodak po osnovi povrata doprinosa na temelju premašene najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa 36%
Dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena 36%
Dohodak od izuzimanja imovine i korištenja usluga 36%
1.3. Rokovi za obračun i plaćanje poreza na dohodak
 • predujam poreza na dohodak mora se platiti i ako plaća nije isplaćena na dan dospjelosti
 • za primitke u naravi do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec
 • za primitke iz inozemstva do 30. dana od dana isplate
1.4. Izmjene Zakona o doprinosima
 • za primitke po osnovi ugovora o djelu, naknada za autorska i umjetnička djela te za primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak isplaćen umirovljeniku uvedena je obveza obračuna doprinosa po povlaštenim stopama:
  • doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup 10% (osobe osigurane samo u I. stupu) odnosno 7,5%
  • za mirovinsko osiguranje II. stup 2,5%
  • za obvezno zdravstveno osiguranje 7,5%
 • primici po osnovi drugog dohotka koji se ostvare u iznosu većem od 12.500,00, a zajedno s plaćom i dohotkom od samostalne djelatnosti premaše godišnju poreznu osnovicu od 210.000,00 kn, u posebnom postupku koji će provoditi Porezna uprava, oporezivat će se stopom od 36%

Osnovica za obračun doprinosa članovima uprave i izvršnim direktorima u društvu u kojem su sklopili radni odnos izjednačava se sa osnovicom za obrtnike te za 2017. godinu ona iznosi 5.030,35 kn bruto (od obračuna plaće za siječanj 2017.).

2. Zakon o porez na dodanu vrijednost

2.1. Promjene od 1.1.2017.
 • stopa PDV-a od 25% smanjuje se na 13% za isporuku električne energije, dječje sjedalice za automobile, odvoz smeća, isporuku ljesova i urni, inpute u poljoprivrednoj proizvodnji i hranu za životinje osim hrane za kućne ljubimce
 • povećanje sa 13% na 25% za usluge u ugostiteljstvu i šećer
 • smanjenje razdoblja obveze ostanka u registru obveznika PDV-a sa pet na tri godine za porezne obveznike upisane na vlastiti zahtjev
 • pravo na izbor za oporezivanje nekretnina oslobođenih od PDV-a se primjenjuje kada kupac ima pravo na odbitak pretporeza po osnovi predmetne isporuke, a ne samo kada ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti
2.2. Promjene od 1.1.2018.
 • povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a s 230.000 kuna na iznos od 300.000 kuna
 • porezni obveznik može odbiti 50% pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima, osim takvih vozila nabavne vrijednosti iznad 400.000,00 kuna
 • primjena obračunske kategorije PDV-a pri uvozu određenih strojeva i opreme (isključivo po rješenju Carinske uprave)

3. Zakon o porezu na dobit

3.1. Izmjene kod prijave poreza na dobit za 2016. i nadalje
 • priznavanje rashoda po osnovi otpisa potraživanja za:
  • zastarjela potraživanja od nepovezanih osoba koja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kn po pojedinom dužniku obvezniku poreza na dobit,
  • zastarjela potraživanja do 200 kuna od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom jednakih zanimanja,
  • potraživanja od nepovezanih osoba ako se dokaže da su troškovi pokretanja postupaka za naplatu veći od svote potraživanja, da su pokrenute radnje za naplatu potraživanja pri čemu je utvrđena nemogućnost naplate ili da je otpis duga prema Zakonu o stečaju potrošača.
 • predujmovi poreza na dobit za 2017. godinu utvrđuju se po novim stopama na temelju porezne obveze za 2016.
3.2. Promjene za porezna razdoblja koja počinju od 1.1.2017.
 • smanjenje stope poreza na dobit:
  • sa 20% na 12% za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike s godišnjim prihodima manjim od 3 milijuna kuna
  • sa 20% na 18% za ostale porezne obveznike
 • uvećanje porezno priznatog troška reprezentacije sa 30% na 50%
 • porezni obveznici koji ostvaruju godišnje prihode do 3 milijuna kn mogu ući u sustav utvrđivanja porezne osnovice poreza na dobit prema novčanom načelu (samo ako nisu obveznici PDV-a ili ako PDV obračunavaju po naplaćenim naknadama)
 • mogućnost temeljno neprofitnim pravnim osobama koje obavljaju određenu gospodarsku djelatnost da obvezu poreza na dobit za tu djelatnost utvrde u paušalnom iznosu (samo ako su prihodi u protekloj godini do 230.000,00 kn i ako prihodi od gospodarske djelatnosti ne iznose više od 50% ukupnih prihoda)
 • mogućnost sklapanja prethodnih sporazuma o transfernim cijenama između poreznog obveznika i Porezne uprave te poreznih tijela drugih zemalja
 • ukida se porezna olakšica za reinvestiranu dobit
3.3. Promjene od 1.1.2018.
 • smanjenje porezno priznatog troška sa 70% na 50% za troškove nabave i održavanje vozila za osobni prijevoz (npr. troškovi goriva, održavanje, autoguma i sl.)

4. Ostale izmjene

 • ukida se oslobođenje plaćanja poreza na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine
 • smanjenje poreza na promet nekretnina sa 5% na 4%,
 • uvođenje jedinstvenog roka zastare od 6 godine, uslijed čega se napušta institut relativne zastare od 3 godine
 • ukidanje poreza na tvrtku
 • smanjenje stope poreza na nasljedstvo i darove s 5% na 4%,
 • porez na cestovna motorna vozila plaćat će se jednom godišnje prilikom registracije motornog vozila
 • visina minimalne plaće od 1.1.2017. iznosi 3.276,00 kn bruto