Trenutni porezni sustav karakterističan je po svojoj nestabilnosti i nesigurnosti. U odnosu na zemlje u okruženju, u RH vlada visoko porezno opterećenje koje sputava razvoj poduzetništva te vodi do izostanka domaćih, a naročito stranih investicija.

Cilj porezne reforme je izgradnja stabilnog, održivog i jednostavnog poreznog sustava, smanjenje ukupnog poreznog opterećenja, poticanje konkurentnosti te pružanje veće pravne sigurnosti poreznim obveznicima.

Najznačajnije promjene poreznog sustava navedene su u nastavku.

1. Porez na dobit:
 • smanjene stope sa 20% na 12% za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike s godišnjim prihodima manjim od 3 milijuna kuna te smanjenje stope sa 20% na 18% za sve ostale porezne obveznike (primjena za porezna razdoblja od 1.1.2017. godine, a predujam poreza na dobit za 2017. će se utvrđivati primjenom nižih stopa),
 • ukidanje olakšica za reinvestiranu dobit, dok će olakšice za obrazovanje i izobrazbu, potpomognuta područja i istraživačko-razvojne projekte ostati nepromijenjene,
 • fleksibilnost u izboru načina poslovanja: plaćanje obveze poreza na dobit prema novčanom tijeku ili plaćanje poreza na dobit na utvrđenu poreznu dobit,
 • fleksibilnost u izboru načina oporezivanja gospodarske djelatnosti neprofitnog sektora do praga za ulazak u sustav PDV-a
 • vođenje knjigovodstva ili plaćanje paušalnog poreza za neprofitne organizacije koje obavljaju gospodarsku djelatnost u vrlo malom segmentu svojih aktivnosti,
 • povećanje priznavanja porezno priznatih rashoda troškova reprezentacije s 30% na 50% ,
 • za troškove sredstava za osobni prijevoz (npr. troškovi goriva, održavanje, autoguma i sl.) uvodi se promjena u vidu smanjenja porezno priznatog rashoda sa 70% na 50%.
2. Porez na dodanu vrijednost (PDV):

Promijene u sustavu PDV-a očekuju se u dvije faze:

 1. Promjene od 1.1.2017.
 • Stopa PDV-a od 25% smanjuje se na 13% za inpute u poljoprivrednoj proizvodnji, isporuku električne energije, dječje sjedalice za automobile, odvoz smeća i isporuku ljesova i urni,
 • Povećanje sa 13% na 25% za usluge u ugostiteljstvu i šećer,
 • Povećanje sa 5% na 13% za kino ulaznice.
 • Porezni obveznici upisani na vlastiti zahtjev u registar obveznika PDV-a obvezni su biti upisani u isti sljedeće tri umjesto pet kalendarskih godina.
 1. Promjene od 1.1.2018.
 • Dvije stope PDV-a – opća 24% i snižena stopa 12%,
 • Promjena praga za ulazak u sustav PDV-a sa 230.000,00 na 300.000,00 kn
 • Kod uvoza strojeva i opreme čija je nabavna vrijednost veća od 1.000.000,00 kn primjena obračunske kategorije PDV-a (isključivo po rješenju Carinske uprave).

Nakon dobivanja suglasnosti Vijeća Europske unije, očekuje se omogućavanje odbitka pretporeza za troškove nabave automobila (čija nabavna vrijednost ne prelazi 400.000,00 kn) za osobni prijevoz sa svim ovisnim troškovima u iznosu od 50%.

3. Porez na dohodak:
 • smanjivanje stopa poreza na dohodak sa 25% na 24% i 40% na 36%, a stopa poreza na dohodak od nesamostalnog rada od 12 % se ukida za razdoblja od 1.1.2017.,
 • primjena stope od 24% na jedinstveni porezni razred od 0,00kn -17.500,00 kn,
 • primjena stope od 36% na dohodak veći od 17.500,00 kn,
 • povećanje osobnog odbitka na 3.800,00 kn za sve obveznike,
 • podizanje osobnog odbitka za djecu i uzdržavane članove,
 • zadržavanje stope od 12% samo za oporezivanje dohotka od imovine, kapitala i osiguranja što se smatra konačnim oporezivanjem,
 • promjena načina oporezivanja drugog dohotka:
 • u slučaju ako isti na godišnjoj razini ne prelazi iznos peterostrukog osobnog odbitka – oporezivanje samo godišnjom stopom od 24 % – u suprotnom progresivno oporezivanje. 
4. Doprinosi:

Za osobe u radnom odnosu koji su istovremeno kod poslodavca članovi uprave ili izvršni direktor ili izvršni upravitelji zadruge dolazi do promjena te im osnovica za obračun doprinosa ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 uvećano za 20%. Time će se ukinuti nejednakost između vlasnika obrta i direktora.

Dosadašnje iznimke od obveze uplate doprinosa se ukidaju pa se za primitke po osnovi od drugog dohotka za umirovljenike, za isporučeno autorsko djelo i umjetničko djelo uvodi obveza obračuna i uplate doprinosa, ali po smanjenim stopama, tj. doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup 10% (osobe osigurane samo u I. stupu) odnosno 7,5%, stope doprinosa za mirovinsko osiguranje II. stup 2,5%, te stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje 7,5%.

Rok za plaćanje doprinosa i poreza na primitke u naravi produžuju se i dospijevaju na naplatu najkasnije do 15-og dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je primitak ostvaren.

5. Ostale porezne reforme:

Osim navedenog, porezna reforma obuhvatila bi i sustav poreza na promet nekretnina u kojem bi se stopa poreza na promet nekretnina smanjila sa trenutnih 5% na 4%, te bi se ukinula oslobođenja od plaćanja istog sa ciljem izjednačavanja poreznog tretmana građana. Stupanjem na snagu ovih odredbi, ukida se obveza plaćanja poreza na kuće za odmor (u 2018. godini) da se izbjegne dvostruko oporezivanje jedne nekretnine s dvije vrste imovinskih poreza. S promjenama u porezu na promet nekretnina, usklađuje se i porez na nasljedstva i darove čija se stopa također smanjuje sa 5% na 4%.

Od 1.1.2017. godine u cilju smanjenja administrativnih opterećenja poduzetnika, ukida se porez na tvrtku.

Navedene izmjene u poreznom sustavu za sad su samo prijedlog koji mora proći kroz saborsku raspravu, te su do njihovog konačnog donošenja i izglasavanja tijekom prosinca, moguće manje izmjene.