Donosimo pregled najvažnijih poreznih promjena koje stupaju na snagu 1.1.2018. U Prosincu objavljen je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji stupaju na snagu 1.1.2018.

Novi iznos minimalne plaće

Za 2018. godinu primjenjuje se nova svota minimalne plaće u bruto svoti od 3.439,80 kuna za puno radno vrijeme.

Najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen. Npr, radniku zaposlenom na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno minimalna plaća ne može iznositi manje od 1.719,90 kn mjesečno.

Odbitak pretporeza na automobile

Sa 01.01.2018. porezni obveznik može odbiti 50% pretporeza obračunatog na nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima osim ako su iznad 400.000,00 kuna nabavne vrijednosti.

Istovremeno, nove izmjene i dopune Pravilnika propisuju obvezu posebnog izvještavanja o odbitku pretporeza vezanog za automobile u sklopu mjesečne PDV prijave, u svrhu praćenja od strane Porezne uprave.
Podaci o odbijenom pretporezu vezanom za automobile unosit će se u polje VIII. 1. 1.2. PDV obrasca. U navedeno polje unosit će se isključivo podaci o osnovici po kojoj je odbijeno 50% pretporeza. Npr, ako se nabavi automobil vrijednosti 200.000 kuna plus 50.000 kuna PDV, u predmetno polje unijet će se iznos od 100.000 kuna budući da je to iznos osnovice na koju je moguće odbiti pretporez. Navedeno vrijedi i za ostala dobra i usluge vezane za automobile po kojima se odbija 50% pretporeza.

Prag za ulaz/izlaz iz sustava Poreza na dodanu vrijednost

Porezni obveznici koji ostvare vrijednost oporezivih isporuka dobara ili obavljenih usluga većih od 300.000,00 kuna u 2017. godini (bez PDV-a) obvezni su od 01. siječnja 2018. godine upisati se u registar obveznika PDV-a. Porezni obveznici koji ne ostvare navedeni promet obvezni su do 15. siječnja 2018 godine podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili u tome roku pisanim putem zatražiti da ostanu u sustavu PDV-a. Porezni obveznici koji u 2017. godini ne ostvare navedene isporuke veće od 300.000,00 kuna ostaju i dalje porezni obveznici ako su bili upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev što ih obavezuje sljedeće tri kalendarske godine na redovni postupak oporezivanja PDV-om.

Promjene vezane za dnevnice

Dosadašnje odredbe koje propisuju umanjenje dnevnice u slučaju kada je radniku osiguran obrok (osim doručka koji je uračunat u cijenu noćenja) jasnije su definirane. Umanjenje dnevnice (30% ako je osiguran jedan obrok, 60% ako su osigurana dva obroka) neophodno je ako je obrok (ručak i/ili večera) uračunat:

  • u cijeni kotizacije za prisustvovanja seminarima, stručnim savjetovanjima i slično
  • u cijeni karte za putovanje brodom
  • u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja ili
  • iz sredstava reprezentacije poslodavca.

Ove odredbe odnose se i na dnevnice za rad na terenu.

Dosadašnji stavak koji propisuje da se inozemna dnevnica obračunava od sata polaska zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj mijenja se te navodi da se inozemna dnevnica obračunava dva sata prije predviđenog polijetanja. Dodaje se da se svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati pribraja idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati. Nadalje, ako je osoba ukupno na putovanju provela više od 8, odnosno 12 sati, a u inozemstvu manje od 8, isplaćuje se tuzemna dnevnica uzimajući u obzir ukupan broj sati na putovanju u inozemstvu i tuzemstvu.

U slučaju upućivanja radnika na obrazovanje i izobrazbu izvan mjesta prebivališta, moguće je neoporezivo isplatiti:

  • trošak prijevoza do visine karte javnog prijevoza,
  • trošak smještaja u visini stvarnih izdataka
  • za seminare kraće od 7 dana dnevnice i/ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Promjene vezane za plaću u naravi

Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena.
Dosadašnji iznos od 400 HRK neoporezivog primitka u naravi podiže se na 600 HRK.

Uzdržavani članovi obitelji i Porezna kartica

Novom odredbom koja stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine propisano je da se dijete smatra djetetom kojeg roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja, a uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom propisu ako oni sami godišnje zarađuju manje od 15 tisuća kuna.

Porezna uprava na zahtjev poslodavca i uz suglasnost radnika od iduće godine ima mogućnost dostaviti poreznu karticu elektroničkim putem.

Radnik, umirovljenik i/ili fizička osoba mogu promjenu koja je vezana za uzdržavane članove, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta, a koja bi utjecala na osobni odbitak, prijaviti Poreznoj upravi u roku od 30 dana od dana nastanka promjene izravno putem sustava e-građani ili iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave te dostaviti vjerodostojne isprave.

U situacijama kada djelatnik ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavca u nepunom radnom vrremenu, Porezna uprava će na Obrascu PK evidentirati omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima) sukladno zahtjevu djelatnika.