Porezne promjene koje stupaju na snagu 1.1.2019.

Donosimo pregled najvažnijih izmjena objavljenih u Narodnim novinama 106/2018 koje stupaju na snagu 1.1.2019. godine:

Izmjene u području Poreza na dodanu vrijednost:
 • Od 1.1.2019. porezni obveznici dužni su ući u sustav PDV-a odmah nakon ostvarenja vrijednosti isporuke dobara i usluga veće od 300.000 kn.
 • Porezni obveznici moraju uz prijavu PDV-a podnositi i posebnu evidenciju o primljenim računima (URA) u svrhu sprječavanja poreznih prijevara.
 • Smanjenje opće stope PDV-a sa 25% na 24% koja će se primjenjivati od 1.2020.
 • Proširuje se skupina dobara oporezivana stopom od 5% na sve lijekove te stopom od 13% na svježe meso, ribu, voće, povrće, jaja i dječje pelene.
 • Porezni obveznici moći će odbiti 50% pretporeza za nabavu automobila neovisno o njihovoj vrijednosti (do sada je ograničenje bilo 400.000 kn).
 • Primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze od 1.1.2019. proširuje se i na isporuke betonskog čelika i željeza te na proizvode od betonskog čelika i željeza, odnosno armaturu.
 • Uvodi se mogućnost oporezivanja elektroničkih usluga koje tuzemni porezni obveznik obavlja u drugim državama članicama EU hrvatskim PDV-om, ako vrijednost tih usluga ne prelazi 77.000 kuna bez PDV-a.
 • Ako strani porezni obveznik ima hrvatski PDV ID broj u Republici Hrvatskoj te ako fakturira robu i/ ili usluge hrvatskom poreznom obvezniku, neće više moći primijeniti prijenos porezne obveze, već će takav strani porezni obveznik morati zaračunati hrvatski PDV svom kupcu.
Neoporezivi primici od 1.12.2018.
 • Uvodi se novi neoporezivi primitak u visini od 5.000,00 kn godišnje po radniku – Nagrada za ostvarene rezultate rada. Nagrada se može isplatiti isključivo na tekuće račune radnika te se može isplaćivati u nejednakim iznosima prema odluci odgovorne osobe.
 • Prigodna godišnja nagrada ostaje na neoporezivom iznosu od 2.500 kn godišnje (za uskrsnicu, regres, božićnicu). I dalje se može isplatiti ili u gotovom novcu, na račun radnika ili u naravi.
Izmjene pri obračunu plaće te u području dohotka i doprinosa
 • Povećava se porezna osnovica poreza na dohodak za obračun stope od 24% sa iznosa 17.500 kn na 30.000 kn. Iznad navedenog iznosa, primjenjuje se stopa 36%.
 • Minimalna bruto plaća od 1.1.2019. iznosi 3.750,00 kuna bruto.
 • Ukida se doprinos za zaštitu zdravlja na radu (dosadašnjih 0,5%) i doprinos za zapošljavanje (dosadašnjih 1,7%). Doprinos za zdravstveno osiguranje povećava se sa 15% na 16,5%.
 • Smanjenje minimalne kamatne stope za kreditiranje sa dosadašnjih 3% na 2% godišnje. Sve što je odobreno po nižoj stopi smatra se plaćom u naravi.
 • Novost za članove uprave, izvršne direktore i likvidatore koji nisu po toj osnovi osigurani je uvođenje propisane minimalne osnovice za obračun doprinosa koja iznosi 5.491,20 kn.

Prema tome, osoba koja je radila na nepuno radno vrijeme ili je prijavljena negdje drugdje po nekoj drugoj osnovi te primala manju plaću mjesečno od osnovice 5.491,20 kn, krajem godine prema rješenju porezne uprave morati će platiti razliku doprinosa do pune neostvarene osnovice na svoj vlastiti teret, ne na teret društva. Zakonom o doprinosima nije propisana obveza isplate plaće već samo minimalna osnovica na koju je potrebno obračunati doprinose.

 • Primitak u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima više se ne smatra dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom), već postaje dohodak od kapitala te se oporezuje stopom od 24%.
 • Briše se odredba kojom je bilo propisano da se dohotkom od osiguranja smatraju i primici u visini uplaćenih premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja.
 • Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove, proširio se broj primitaka koji se ne ubrajaju u cenzus od 15.000,00 te oni od 1.1. uključuju i:

stipendije za školavanje bez obzira na isplatitelja,

potpore za školovanje djetetu do 15. godine života koje poslodavac isplaćuje djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojega je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti,

bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa EU i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja.

Izmjene vezane uz fiskalizaciju
 • Od 1.1.2020. propisuje se obveza fiskalizacija za prodaju robe ili usluga putem samoposlužnih automata, što ne znači nužno izdavanje fiskaliziranog računa kupcu već prijavu o prodanoj robi putem softwarea na samoposlužnom uređaju i elektroničkog sustava porezne uprave.
 • Produljuje se rok za uspostavu rada naplatnog uređaja, sa dva na pet dana.
 • Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na istome obvezno mora pisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“. Novčane kazne za prekršaje iznose od 30.000 do 500.000 kn.

Izmjena poreza na promet nekretnina

 • Promet nekretnina od 1.1.2019 oporezuje se novom stopom od 3% (do sada 4%).
Izmjene u području poreza na dobit
 • Izmjena se odnosi na uskladbe Zakona sa OECD-ovim projektom borbe protiv smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti. To se odnosi na definiranje porezno nepriznatog rashoda prekograničnih troškova zaduživanja poslovnih subjekata od povezanih osoba ako:

– zaduženje iznosi više od 30% EBITDA-e ili

– do 3 mil. EUR ukoliko se tako dolazi do većeg iznosa.

 • Porezno priznatim rashodom smatrat će se i otpisi potraživanja koji su potvrđeni u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača i posebnim propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja (tzv. Lex Agrokor)